Związek Emerytów i Rencistów

 

Pole tekstowe: Historia powstania Związku Emerytów i Rencistów 
„ Sierszański Skarbek”
W dniu 14 stycznia 2009r. zebrało się 18 członków Emerytów i Rencistów po byłej kopalni KWK „Siersza”, postanowili założyć i zarejestrować 
Związek Emerytów i Rencistów pod nazwą „Sierszański Skarbek”.
W którym mogliby się spotykać byli pracownicy po zlikwidowanej kopalni i zakładach górniczych. 
Przewodniczącym spotkania został wybrany pan Józef Czop.
Sekretarzem została wybrana pani Zofia Malczyk.
Przewodniczący pan Józef Czop przedstawił projekt Statutu Stowarzyszenia 
Zwanego Związkiem Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek”. 
Zebrani przyjęli projekt Statutu ilością 18 głosów na 18 glosujących.
W następnej kolejności zebrani przystąpili do wybrania Komitetu Założycielskiego w ilości 7 osób. 
Zebrani wybrali skład Komitetu Założycielskiego;
Czop Józef
Malczyk Zofia
Pająk Elżbieta
Kasprzyk Mieczysława
Ozga Ryszard
Plata Barbara
Szwarc Grażyna
Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Założycielskiego wybrani zostali na :
 Przewodniczącego – Czop Józef 
Wiceprzewodniczącą – Pająk Elżbieta 
Sekretarza – Malczyk Zofia 
Przewodniczący Komitetu Założycielskiego zaproponował, aby tymczasową siedzibą Komitetu i adresem korespondencyjnym był lokal przy ul. Grunwaldzkiej nr 92, 32-541 Trzebinia.
Na wniosek Komitetu Założycielskiego zebranie jednogłośnie uchwaliło zadania Komitetu założycielskiego:
Zarejestrowanie Statutu Stowarzyszenia.
Reprezentowania założycieli w postępowaniu rejestrowym.
Przygotowanie deklaracji członkowskich i rozprowadzeni wśród zainteresowanych.
Zwołanie Walnego Zebrania Członków Związku w terminie do 30 dni od dnia uprawomocnienia się stosownego decyzji Sądu Rejestrowego.
Przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, na walne zebranie członków zapewniających rozpoczęcie działalności Związku.
Przygotowanie listy uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu.
Ustalono, że następne posiedzenie Komitetu Założycielskiego odbędzie się 23 stycznia 2009 roku 
o godzinie 9 00 w tymczasowej siedzibie Komitetu.

Na dzień 29 stycznia 2009r.
Zwołano Walne Zebranie Członków Związku 
Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek”
Na pierwszą kadencje 2009 - 2012
Zebrało się 82 członków (co stanowiło 50% członków) Związku, gdzie wybrano władze i organ nadzorczy Związku. 
Wybrano pierwszy Zarząd Związku Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek”
Na Prezesa; Józef Czop 
Na sekretarza - Zofia Malczyk 
Skarbnika - Pająk Elżbieta 
Kasjera - Mieczysława Kasprzyk 
Na członków Zarządu;
- Plata Barbara 
- Pająk Tadeusz 
- Jaśko Franciszek 
- Pytlik Adam 
- Szwarc Grażyna 
- Seweryn Danuta 
- Klimczak Józef 
Na członków Komisji Rewizyjnej:
- Łatak Zygmunt 
- Szklarczyk Zdzisław 
- Sajda Roman 
- Szkolak Henryk 
- Pierzynka Mieczysław 
Nowo wybrany Prezes podziękował za zaufanie w swoim imieniu oraz wybranych do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, poinformował, 
że zebrania Zarządu odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca o godz. 9 00. 
——————————————
Na dzień 31 styczeń 2013r. 
Po śmierci Prezesa pana Józefa Czopa, zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku 
Na kadencje 2013-2016
Zebrało się 105 członków (z 197 członków) Związku, gdzie wybrano nowe władze i organy Związku. 
Wybrano Zarząd Związku Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek”
Wybranymi do Władz i Organów zostali:
Na Prezesa  - Pająk Tadeusz 
Wiceprezesa - Szkolak Henryk 
Sekretarza - Sędzielowski Antoni 
Skarbnika - Pająk Elżbieta 
 Kasjer - Kasprzyk Mieczysława 
Członkowie Zarządu;
– Łatak Zygmunt 
– Malczyk Zofia  
– Plata Barbara 
- Wilczek Zbigniew 
– Seweryn Danuta 
– Socha Maria 
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Pytlik Adam 
Zastępca przewodniczącego - Sajda Roman 
 Sekretarz - Lempart Jan 
Członkowie; 
  Jaśko Franciszek 
  Dąbek Edward 
 
.Przewodniczący walnego zebrania Józef Klimczak w imieniu swoim, protokolantów i działających komisji na Zebraniu, podziękował 
za aktywną i zdyscyplinowana postawę wszystkich zebranych, która umożliwiła sprawne przeprowadzenie 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Naszego Związku i ogłosił zamknięcie obrad. 

Na kolejnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym wybrano;
Na kadencje 2017-2020
Zebrało się 52 członków (z 98 członków) Związku, gdzie wybrano nowe władze i organy Związku. 
Wybrano Zarząd Związku Emerytów i Rencistów „Sierszański Skarbek”
Wybranymi do Władz i Organów zostali:
Na Prezesa  - Pająk Tadeusz 
Wiceprezesa - Szkolak Henryk 
Sekretarza - Sędzielowski Antoni 
Skarbnika - Kasjer - Kasprzyk Mieczysława 
Członkowie Zarządu;
– Łatak Zygmunt 
– Malczyk Zofia  
– Plata Barbara 
- Ciołczyk Szczepan
– Seweryn Danuta 
- Socha Maria 
-Wilczek Zbigniew 
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Pytlik Adam 
Zastępca przewodniczącego - Sajda Roman 
 Sekretarz - Lempart Jan 
Członkowie; 
  Jaśko Franciszek 
  Dąbek Edward
„Sierszański Skarbek”